Mohamed Boussaid

الأعضاء
  • المساهمات

    2
  • تاريخ الانضمام

  • تاريخ آخر زيارة

السُّمعة بالموقع

2 Neutral
  1. ما نوع الموقع ?? يمكنك إستخدام أنظمة إدارة المحتوى فهي سهلة ك البلوجر و الووردبريس ...
  2. #include <string.h> int mat[3][3] , b[9]; int i , j , k ; /// 1 void Add(){ /* get the matrix entries from the user */ printf("Enter your entries for the input mat:\n"); for (i = 0; i < 3; i++) { for (j = 0; j < 3; j++) { scanf("%d", &mat[i][j]); } } } /// 2 void RowTotal(){ for( i = 0; i < 3 ; i++){ for( j = 0; j < 3 ; j++){ Total+=mat[i][j]; } printf("%d" , Total); } /// 3 void CFunction(){ for( i = 0; i < 3 ; i++){ for( j = 0; j < 3 ; j++){ if(i == j ){ printf("[%d]" , mat[i][j]); } } } } //// 4 function SortMat(){ // Convert All Array to 1d array k =0 ; for(i=0;i<3;i++) { for(j=0;j<3;j++) b[k++]=mat[i][j]; } /// sort the 1d array int temp ; for (i=0;i<9;i++) { for (j=0;j<(8-i);j++) { if(b[j]>b[j+1]) { temp = b[j]; b[j] = b[j+1]; b[j+1] = temp; } } } /// conver 1d to 2d k=0; for(i=0;i<3;i++) { for(j=0;j<3;j++) { arr[i][j]=b[k]; k++; } } } int Max(){ int matmax = mat[0][0]; for(i=0;i<3;i++) { for(j=0;j<3;j++) { if(mat[i][j] > matmax){ matmax = mat[i][j]; } } } return matmax; } ///6 void PrintArr(){ for(i=0;i<3;i++) { for(j=0;j<3;j++) { printf("%d ",mat[i][j]); } printf("\n"); } } /// 7 void Total(){ int Tot = 0 ; for(i=0;i<3;i++) { for(j=0;j<3;j++) { Tot+=mat[i][j]; } } printf("\nTotal is : %d" , Tot); } } void Main(){ // call function here Add(); RowTotal(); CFunction(); SortMat(); printf("%d" , Max()); PrintArr(); Total(); } Exe.c